Seneste Årsmøde

Referat af den ordinære akademiforsamling på SDU 3. december 2021

1. Valg af dirigent og referent.

Claus Hélix-Nielsen blev valgt til dirigent og Niels J. Bjerrum til referent.

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt og er vedlagt sammen med referater af vores møder i 2021 og en liste over nye medlemmer i DNA

I forbindelse med formandens beretning var der en del diskussion. Det blev nævnt at universiteterne være mere modige og mere strategisk fremadrettede. Midlerne er alt for bundne. Der bør arbejdes for selveje for alle universiteterne. Det blev også nævnt, at politikerne arbejder med en øvre grænse for forskningen på 1 % af BNP. Beløbet burde tværtimod sættes op. Det blev nævnt, at der var behov for at genindføre hovedområdebudgetteringsmodellen som blev fjernet i 1993 ellers vil det ikke være muligt at fordele pengene selektivt. SDU’s ledelse satser på FN’s verdensmål. Det blev nævnt, at det er i orden så længe det bliver holdt på et meget overordnet plan. Det er vigtigt at de universitets ansatte har frihed til at forfølge individuelle mål. Et andet problem der blev diskuteret var, at der kommer så mange penge ind eksternt til universiteterne, at det giver strukturelle problemer. I forbindelse med ansøgninger til private fonde bør overhead udgifter specificeres, så vidt det er muligt Det blev også nævnt at kvaliteten og vejledning af ph.d. studerende ikke altid var god nok.

3. Økonomi

Regnskab 1-10-2020 til 30-9-2021 blev godkendt.

4. Fastsættelse af årskontingent

Det blev besluttet, at kontingentet fortsat skulle være 250 kr. pr. år.

5. Vedtægtsændringer til afstemning

De fremlagte nye vedtægter blev godkendt.

Der var i forbindelse med vedtægtsændringerne lidt diskussion om længden af kontingentrestancerne før end det førte til eksklusion. Da antallet af deltagere ikke udgjorde mindst halvdelen af akademiets medlemmer, skal vedtægtsændringerne sendes til urafstemning.

6i. Nødvendig faglighed og økonomi ved udflytning af uddannelser.

Det blev nævnt, at der var behov for en meget stærk udtalelse her. Regeringens planer for udflytning af dele af universitetsuddannelserne giver ikke mening, og at resultatet kan meget vel være en generel nedskrivning af universitetsuddannelserne i Danmark.

Det blev her besluttet først at gennemgå de enkelte punkter og så derefter lave en sammenfatning.

6ii. Forskningsfinansieringen og naturvidenskab

Det blev nævnt, at der er behov i forbindelse med vigtige samfundsmæssige forhold for mere fleksibilitet og samarbejde på tværs af forskningsområderne på universiteterne. Det var dog ikke nødvendigt på nuværende tidspunkt med en udtalelse fra DNA.

6iii. Presset på forskerne

Det blev nævnt, at presset for at skaffe forskningsmidler er blevet for stort. De unge skal lave forskning og ikke bruge alt for meget tid på at lave ansøgninger.

6iv. Forskningsmiljøets betydning for antallet af kvinder på universiteterne

Et nøgleord her er tillid. Forskningslederne skal vise tillid til de ansatte. Kvindernes tilstedeværelse i forskningsmiljøet kræver at lederne viser tillid til dem og støtter dem.

6v. Forskningsfriheden

Det fremgik af diskussionen, at der er et problem med basisbevillingerne på universiteterne, og at det igen har noget at gøre med den struktur der er opstået. Det ville være en god ide at genoplive systemet med et personligt annuum til alle universitets forskere eller i det mindste en startbevilling til nyansatte forskere.

6vi. Universiteternes rådgivning

Det blev nævnt, at der er klart, at der er et problem her, og at det er vigtigt igen at påpege betydningen af at forskningsfriheden for de enkelte forskere.

6vii. Den skæve kønsfordeling på de højere uddannelser

Der var en del diskussion om dette emne. Den generelle holdning var, at problemet måske ikke var så stort, og at vi skulle se tiden an inden vi kom med en udtalelse.

6viii. Forskningscenterenes indflydelse på rekrutteringen af nye medarbejdere

Det blev nævnt, at det er vigtigt at der kommer nogle strukturelle ændringer på universiteterne så institutlederne kan arbejde efter en langsigtet strategi og kan samarbejde med forskningscentrene om en overgangsordning, der også tilgodeser den langvarige udvikling af fagene.

Resultat af ovenstående diskussion

Som resultat af ovenstående diskussion blev der foreslået 4 emner der skal med i årsberetningen for 2021. Temaer med stikord som vi vil lave udtalelser (1/2 – 3/4 side) om og invitere gæster til at debattere (skrivetovholder i parentes):

Udflytning af uddannelser (Claus Hélix-Nielsen):

 • Ganske enkelt at det er en dårlig ide
 • Det ender med en spareøvelse
 • Tvang gavner hverken studenterne eller fagligheden.
 • Det tager tid og mange penge at opbygge en ny højt kvalificeret og respekteret enhed.
 • Tvangsudflytning til mindre enheder vil lede til en opdelingen i A og B universiteter – og et øget karakterræs

Værdien af tillid (Ulla Gro Nielsen):

 • Betydningen af er reelt ledelsesrum og frihed på alle niveauer
 • Diversitet er givende (tiltrækning af gode folk øges)
 • Betydning af rollemodeller
 • Håndtering af gabet mellem individuelle situation
 • ”Skrøbelige” ph.d.ere er som regel et tegn på dårlig vejledning (tag max 1-2 per adjunkt)
 • Tage gode entry-samtaler INDEN phd’ere startes

Økonomiske forhold (Ove Poulsen):

 • Behov for øget politisk fleksibilitet så vi kan styrke det naturvidenskabelige grundlag (naturvidenskab får for lidt på alle universiteter (undt. DTU i sagens natur)
 • Fondes accept af itemiserede udgifter (Rebiens udtalelse) – (politisk) opfordring til andre fonde om at gøre det samme?
 • Håndtering af økonomisk kontrahering: Fra at være en ’rig projektkonge’ med mange i sin gruppe til at være på ’normalt’ niveau.
 • Se på sammenhængen mellem finasieringskilder
 • Betydning af at kunne give unge forskere en startbevilling

Uafhængig forskning (Bjarne Andresen):

 • Bringe universiteterne i en position så de uafhængigt kan vælge hvem de vil samarbejde med
 • Den stigende tematisering i fondsmidler versus en tilgang til frie midler
 • Indflydelse fra forskningscentrene/fonde på ansættelse af nye medarbejdere via deres medfinansiering af stillinger
 • Hvordan synliggøres betydningen af naturvidenskaben hos politikerne?

7. Valg af formand (kun lige årstal)

8. Meddelelse fra sektionerne om udpegning af medlemmer til DNA’s bestyrelse (kun lige årstal)

9. Valg af Akademirådets øvrige medlemmer (kun lige årstal)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (kun lige årstal)

11. Prisuddeling

Under middagen fik professor Ali Salanti overrakt DNA’s industripris af formanden.  Mikkel Vilsbøl Larsen, som desværre ikke kunne være tilstede er blevet tildelt DNA’s Ph.d.pris for 2021. udvalgenes indstillinger for de to prismodtagere er vedlagt.

12. Eventuelt

Herunder var der intet.

Niels J. Bjerrum

04-12-2021