Seneste Årsmøde

Referat af den ordinære akademiforsamling 27. november 2020. Zoom-møde med Aarhus Universitet som vært.

1. Valg af dirigent og referent.

Anders S. Barfod blev valgt til dirigent og Niels J. Bjerrum til referent.

2. Formandens beretning

Formandens beretning blev godkendt og er vedlagt. Det blev besluttet, ikke at diskutere formandens beretning i umiddelbar forlængelse af beretningen, da de fleste af de emner som var blevet omtalt også indgik i punkt 5. Forslag til drøftelse.

3. Økonomi

Regnskab 1-10-2019 til 30-9-2020 blev godkendt. Dansk Fransk Selskab har i forbindelse med sit ophør doneret et beløb på 7.845,25 kr. til DNA med den klausul, at det skal bruges på modtagere af DNA’s Ph.d.-pris.

4. Fastsættelse af årskontingent

Det blev besluttet, at kontingentet fortsat skulle være 250 kr. pr. år.

5. Forslag til drøftelse

5i. Den frie forskning

Her var der en del diskussion.  Der var enighed om at den frie forskning er presset og at det er vigtigt at gøre opmærksom på dette. Det er meget svært for alle, inklusive politikerne, at forudse hvilken forskning, der vil blive brug for i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at der er en bred grundforskning i Danmark. Det blev besluttet, at Niels J. Bjerrum og Anders S. Barfod laver en udtalelse til årsberetningen.

5ii. Videnskabeligt ekspertråd

Under dette punkt var der en del diskussion. Det blev fremhævet at det måske ikke var så god en ide med et ekspertråd, da det var meget sandsynligt at medlemmerne af et sådant råd ville blive uenige om en række punkter vedrørende forskningen, og at dette så ville svække rådet over for politikerne. Noget tilsvarende blev anset for mindre sandsynligt i forbindelse med økonomi, som det økonomske råd tager sig af. Det blev derfor besluttet i stedet for, at lægge vægt på at anbefale en styrkelse af Det Frie Forskningsråds bestyrelse over for politikerne. Det blev besluttet, at Bjarne Andresen og Niels J. Bjerrum laver en sådan udtalelse til årsberetningen.

5iii. Megaprojekter

Her var der en langvarig diskussion. Der var ingen tvivl om vigtigheden af dette område, og at indlejring af forskere, når megaprojekterne slutter er et stort problem. På den anden side var det vanskeligt at se, hvordan en udtalelse kunne udformes, da der var delte meningerne om problemerne. I stedet blev det derfor besluttet, at DNA næste år inviterer til et møde om stillingstruktur og rekruttering ved de danske universiteter.

5iv. Grundfagskurser

Her var der igen en del diskussion, Holdningen var at det måske ikke var så slemt. Undervisningen skal jo gives, og de forskere der tager sig af den, må bruge den tid der skal til for at sætte sig bredt ind i de pågældende emner. Det blev derfor besluttet ikke at komme med en udtalelse.

5v. Den digitale undervisning

Der var enighed om at området var meget vigtigt, og at vi skulle passe på, at ikke udenlandske universiteter løb med det hele. Det blev besluttet, at Anders S. Barfod og Niels J. Bjerrum laver en udtalelse til årsberetningen.

5vi. Samfundsrelevans

Der var enighed om at emnet var vigtigt og at fx coronakrisen havde vist at man internationalt kunne samarbejde om et overordnede mål, når det gjaldt. Fremover bliver det yderligere vigtigt med internationalt samarbejde fx i forbindelse med klimaet. Det blev besluttet, at Anders S. Barfod laver en udtalelse til årsberetningen.

6. Valg af formand (kun lige årstal)

Claus Hélix-Nielsen blev valgt til ny formand for DNA. Ordstyreren takkede Vagn Lundsgaard Hansen for hans mangeårige indsats som formand for DNA.

7. Meddelelse fra sektionerne om udpegning af medlemmer til DNA’s bestyrelse (kun lige årstal)

Jesper Wengel fortsætter som formand for Fynssektion. Anders S. Barfod fortsætter som formand for Jyllandssektionen. Niels J. Bjerrum fortsætter som formand for Sjællandssektionen.

8. Valg af Akademirådets øvrige medlemmer

Bjarne Andresen, Jens Jørgen Gaardhøje og Hans Thybo blev genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Poul Hjorth blev genvalgt til revisor og Vibeke Dantzer blev genvalgt til revisorsuppleant.

10. Prisuddeling

Vagn Lundsgaard Hansen fortalte, at uddelingen af DNA’s Industripris på grund af coronakrisen var udskudt til næste år. Derefter fremviste han DNA’s Ph.d.-medalje for deltagene i årsmødet og begrundede hvorfor Martin Thomaschewski var blevet udvalgt til at modtage DNA’s Ph.d.-pris 2020. Udvalgets indstilling er vedlagt.

11. Eventuelt

Herunder var der intet. Niels J. Bjerrum 30-11-2020